Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTERTAP FLOORING BV

Statutair gevestigd Kamer van Koophandel te Leiden ingeschreven onder nummer 28115955
Zaakadres: Delfweg 10, 2211 VM Noordwijkerhout

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van (ver)koop en/of goederen van Intertap Flooring B.V. enerzijds, hierna te noemen: “Intertap” en de koper anderzijds. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Koper: Degene met wie Intertap een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te af te sluiten;
  b. Order: Bestelling en/of opdracht en/of order;
  c. Goederen/het geleverde: alle goederen en materialen, geleverd of te leveren door Intertap.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Intertap zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Intertap behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door Intertap dan wel zodra Intertap is begonnen met de uitvoering van de door de koper geplaatste order.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen binden Intertap slechts indien zij schriftelijk door Intertap zijn bevestigd.

Artikel 3 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, vervoerskosten en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, lonen, loonkosten, uitvoerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, vreemde valuta verrekening en transportkosten.
 3. Intertap heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden hoeveelheden.

Artikel 4 Levering en leveringstermijnen

 1. Levering van de goederen vindt plaats ex Works of bij franco levering door afgifte aan de eerste vervoerder.
 2. Levering franco geschiedt ongelost, zodat de koper verantwoordelijk is voor het lossen van de lading.
 3. De koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. Intertap is in dat geval gerechtigd alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, in rekening te brengen bij koper.
 4. De leveringstermijn is indicatief en schept geen fatale termijn.
 5. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Intertap zal de koper tijdig op de hoogte stellen van de vertraging. Vertraagde levering geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.
 6. Intertap behoudt zich het recht voor om de goederen in gedeelten te leveren.

Artikel 5 Controle en reclame

 1. De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
 2. De koper dient het geleverde direct bij, doch binnen 48 uur na, levering op zichtbare gebreken te controleren. Van koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmateriaal en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien de koper het gebrek niet na ontvangst van de goederen aan Intertap schriftelijk heeft gemeld. Transportschade aantekenen op de vrachtbrief en deze mailen naar Intertap.
 3. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 5 dagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij Intertap te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
 4. Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
 5. De koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst aan Intertap te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur juist geacht.

Artikel 6 Betaling

 1. Er geldt een betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Intertap op koper direct en volledig opeisbaar.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, wordt een betalingskorting van 2,0% over het factuurbedrag exclusief BTW verleend, indien betaling plaatsvindt binnen 8 dagen.
 3. Intertap kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen.
 4. Het is koper niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.
 5. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 2,0% per maand over het totaal openstaande factuurbedrag.
 6. Indien Intertap door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,00.
 7. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die Intertap er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan.
 8. Indien koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met Intertap of indien er bij Intertap anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Intertap bevoegd de levering van de goederen uit te stellen, totdat de koper (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren goederen heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden.
 9. Intertap is gerechtigd de levering op te schorten indien door een kredietverzekeraar geen limiet wordt afgegeven, de afgegeven limiet is overschreden dan wel is ingetrokken.

Artikel 7 Monsters, modellen en voorbeelden

 1. Indien door Intertap een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Kwaliteit

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd.
 2. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances, welke ter beoordeling van Intertap zijn, accepteert Intertap geen aansprakelijkheid. De koper kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte en geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomsten en daarmee samenhangende diensten – met inbegrip van rente en kosten – zijn voldaan.
 2. Intertap is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de koper niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Intertap te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 4. Intertap wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat Intertap koper hiertoe in gebreke dient te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door Intertap zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Intertap is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade, behoudens en voor zover koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Intertap.
 2. Intertap is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de koper.
 3. Intertap is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de goederen in strijd met de instructies van de producent en/of leverancier. Koper wordt geacht met deze instructies bekend te zijn.
 4. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Intertap. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld. Intertap is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen.
 5. De termijn waarbinnen Intertap tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Intertap verleend volgens de fabrieksgarantie alleen aan de eerste koper. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
 6. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Intertap jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij Intertap voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
 7. Intertap is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.

Artikel 11 Ontbinding en annulering

 1. Intertap is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Hetzelfde geldt indien een kredietverzekering om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van koper intrekt. In die gevallen is elke vordering die Intertap op koper heeft direct volledig opeisbaar.
 2. De koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Intertap geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
 4. In geval van annulering is de gehele vordering van Intertap, te vermeerderen met 20% van de vordering, direct volledig opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht

 1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overstroming, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Intertap opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel Intertap als koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien Intertap bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Intertap gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg en schriftelijke specificatie niet geaccepteerd. In geval van retournering wordt 20% van de inkoopprijs van de geretourneerde zaken gecrediteerd.
 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, tenzij Intertap het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.